Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

About our translator


Malayalam (മലയാളം), is one of 22 languages of India spoken in the Indian state of Kerala. It is spoken by over 37 million people worldwide.

For those whose first language is not Malayalam, typing and translating English to Malayalam can be difficult. There are many websites and agencies that provide online and offline translation and interpreting services. Those services can either be expensive or if it is free the quality of translation is often poor and unreliable.

While it makes sense for paying professionals to translate highly specialized subjects and official documents - there is no need to pay for translating commonly spoken words and phrases. For this our online software can be used.

Our translation software gives you high-quality translation results for FREE. This is because it uses a powerful Google translation API to instantly translate sentences between English to Malayalam. You can use our tool to translate up to 500 characters per request. But the good news is you can make unlimited requests.

While the translation result is not always 100% accurate - with a few modifications it can be pretty accurate. We have also integrated a Google Input tool which can be used to easily edit or modify the translated Malayalam text. Besides, this software is evolving and improving every day and shortly we hope it can produce near to perfect translation.

We have also integrated functionality with which you can download or copy the translated text and either share them on social media or use on Word Processing software (such as Microsoft Word) for further formatting.

If you have any other suggestions on how to improve English to Malayalam, please let us know on our Facebook page.

Finally, we would appreciate it if you like and share our page with your friends and family.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate English words, sentences and phrases into corresponding Malayalam.

  For E.g.

  Typing "Malayalam is the 8th most spoken language in India." will be converted into "ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം സംസാരിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ഭാഷയാണ് മലയാളം"

  You can also use this software as a dictionary to convert English to Malayalam.

  For E.g.

  Stubborn meaning in Malayalam will be "ധാർഷ്ട്യം (dharsṭyam)"
  Gorgeous meaning in Malayalam will be "ശുഭ്രവസ്ത്രം (subhravastram)"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our English to Malayalam translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Malayalam and many other languages. Some of them are:

  Malayalam To EnglishMalayalam To HindiHindi To MalayalamMalayalam To TamilTamil To MalayalamArabic To MalayalamKannada To Malayalam

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Malayalam typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Greetings & Pleasantries, and Phrases for Travellers

Hello. / Hi.
ഹലോ. / ഹായ്.
(halayaa. / hai.)
How are you?
സുഖമാണോ?
(sukhamaaneaa?)
I am fine. And you?
എനിക്ക് സുഖമാണ്. താങ്കളും?
(enikku sukhamaanu. thaankalum?)
What is your name?
എന്താണ് നിന്റെ പേര്?
(enthaanu ninte peru?)
My name is Aaditya.
എന്റെ പേര് ആദിത്യ.
(ente peru aadithya.)
I am pleased to meet you.
നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
(ningale kandathil enikku sandoshamundu.)
Thank you.
നന്ദി.
(nandi.)
You are welcome.
നിനക്ക് സ്വാഗതം.
(ninakku swagatham.)
Please.
ദയവായി.
(dayavaayi.)
Excuse me. / Sorry.
എക്സ്ക്യൂസ് മീ. / ക്ഷമിക്കണം.
(exscus mee. / kshamikkanam.)
Yes. / No.
അതെ. / ഇല്ല.
(athe. / illa.)
Do you speak English?
നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമോ?
(nee english samsaarikkumehaa?)
I don’t speak English well.
എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാനറിയില്ല.
(enikku english nannaayi samsaarikkanariyilla.)
I speak a little Hindi.
ഞാൻ കുറച്ച് ഹിന്ദി സംസാരിക്കും.
(njaan kurachu hindi samsaarikkum.)
Do you understand?
നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ?
(ninakku manasilaakunnundaaa?)
I don’t understand.
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
(enikku manasilaakunnilla.)
Please speak slowly.
സാവധാനം പറയൂ.
(saavadhaanam parayoo.)
Please say it again.
ദയവായി ഒന്നുകൂടി പറയൂ.
(dayavaayi onnukoodi parayoo.)
I am looking for the Hotel.
ഞാൻ ഹോട്ടൽ തിരയുകയാണ്.
(njaan hottal thirayukayaanu.)
How can I get there?
ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെ എത്തും?
(njaan avide engane athum?)
I would like to book a room.
ഒരു മുറി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
(oru muri booku cheyyaan njaan aagrahikkunnu.)
How much is it per night / person?
ഒരു രാത്രിക്ക് / ഒരാൾക്ക് ഇത് എത്രയാണ്?
(oru raathrikku / oralkku ithu ethrayaanu?)

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “vintum kanam“ will be transliterated into “വീണ്ടും കാണാം“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from English to Malayalam.

How does English to Malayalam translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from English to Malayalam.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in English and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in Malayalam.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Malayalam translator online.

However, you can download and install Google Translation chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translate icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Malayalam translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Malayalam transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Malayalam text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Malayalam text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate Malayalam words, sentences and phrases into English for FREE.
Translate Tamil words, sentences and phrases into English for FREE.
Download Best Tamil fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Web Fonts.
Best Malayalam fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Web Fonts.
Indian Currency Exchange Rates
Currency Unit Indian Rs
U. S Dollar 1 Dollar ($) 82.6704 Rs
UK Pound 1 Pound (£) 101.2842 Rs
Euro 1 Euro 88.4757 Rs
Saudi Riyal 1 S. Riyal 22.003 Rs
Bahrain Dinar 1 Dinar 218.6925 Rs
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 22.5908 Rs
Translate Malayalam words, sentences and phrases into Hindi for FREE.
Translate Tamil words, sentences and phrases into Malayalam for FREE.