Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

Essential Malayalam to Spanish Phrases

തുടക്കക്കാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ആവശ്യമായ കന്നഡ ഭാഷകളും വാക്യങ്ങളും പഠിക്കുക.

Hello. / Hi.
ഹലോ. / ഹായ്.
(halayaa. / hai.)
Hola. / Hola.
How are you?
സുഖമാണോ?
(sukhamaaneaa?)
¿Cómo estás?
I am fine. And you?
എനിക്ക് സുഖമാണ്. താങ്കളും?
(enikku sukhamaanu. thaankalum?)
Estoy bien. ¿Y tú?
What is your name?
എന്താണ് നിന്റെ പേര്?
(enthaanu ninte peru?)
¿Cómo te llamas?
I am pleased to meet you.
നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
(ningale kandathil enikku sandoshamundu.)
Tengo el placer de conocerte.
Thank you.
നന്ദി.
(nandi.)
Gracias.
You are welcome.
നിനക്ക് സ്വാഗതം.
(ninakku swagatham.)
De nada.
Please.
ദയവായി.
(dayavaayi.)
Por favor.
Excuse me. / Sorry.
എക്സ്ക്യൂസ് മീ. / ക്ഷമിക്കണം.
(exscus mee. / kshamikkanam.)
Disculpe. / Lo siento.
Yes. / No.
അതെ. / ഇല്ല.
(athe. / illa.)
Sí. / No.
Good morning.
സുപ്രഭാതം.
(suprabhaatham.)
Buen día.
Good afternoon.
ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ.
(gud aftarnoon.)
Buenas tardes
Do you speak English?
നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമോ?
(nee english samsaarikkumehaa?)
¿Hablas inglés?
I don’t speak English well.
എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാനറിയില്ല.
(enikku english nannaayi samsaarikkanariyilla.)
No hablo bien inglés.
Do you understand?
നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ?
(ninakku manasilaakunnundaaa?)
¿Lo entiendes?
I don’t understand.
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
(enikku manasilaakunnilla.)
No entiendo.
Please speak slowly.
സാവധാനം പറയൂ.
(saavadhaanam parayoo.)
Por favor habla despacio.
Please say it again.
ദയവായി ഒന്നുകൂടി പറയൂ.
(dayavaayi onnukoodi parayoo.)
Porfavor, digalo de nuevo.
I am looking for the Hotel.
ഞാൻ ഹോട്ടൽ തിരയുകയാണ്.
(njaan hottal thirayukayaanu.)
Estoy buscando el Hotel.
How can I get there?
ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെ എത്തും?
(njaan avide engane athum?)
¿Como puedo llegar allí?
I would like to book a room.
ഒരു മുറി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
(oru muri booku cheyyaan njaan aagrahikkunnu.)
Me gustaría reservar una habitación.
How much is it per night / person?
ഒരു രാത്രിക്ക് / ഒരാൾക്ക് ഇത് എത്രയാണ്?
(oru raathrikku / oralkku ithu ethrayaanu?)
¿Cuánto es por noche / persona?
Can I change money?
എനിക്ക് പണം മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?
(enikku panam mattan kazhiyumo?)
¿Puedo cambiar dinero?
I would like to buy a wine.
ഞാൻ ഒരു വീഞ്ഞ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
(njaan oru veenju vaangaan aagrahikkunnu.)
Me gustaría comprar un vino.
Useful Malayalam Phrases ...

About our translator


Malayalam is spoken by over 38 million people worldwide and is the official language of the Indian state of Kerala. It is predominantly spoken in the southwestern region of India, known as Kerala, and among the Malayali communities in the Middle East, the United States, and other countries.

Spanish, on the other hand, is spoken by over 500 million people as their first language and is one of the most widely spoken languages globally. It is the official language in 21 countries, including Spain, Mexico, and much of Latin America. Spanish is also spoken by communities around the world, making it one of the most influential global languages.

Malayalam and Spanish are two distinct languages. Malayalam is a Dravidian language primarily spoken in the Indian subcontinent, while Spanish is a Romance language derived from Latin and has its roots in the Iberian Peninsula.

When examining grammar, Spanish follows a subject-verb-object sentence structure, which is similar to English, while Malayalam follows a subject-object-verb sentence structure.

Furthermore, there are distinctions in the writing systems used for these languages. Spanish utilizes the Latin alphabet, while Malayalam uses its own script, which is a variant of the Brahmic script.

Despite these linguistic disparities, both languages share some commonalities. They incorporate honorifics to convey respect when addressing elders. In Spanish, honorifics such as "Señor" or "Señora" are used to show respect, while in Malayalam, honorifics are an integral part of communication, with specific terms used to address individuals based on factors like age, social status, or familiarity. For example, instead of saying "Buenos días" in Spanish, you might use "Señor/Señora, Buenos días" to indicate respect, and in Malayalam, instead of using a specific term, you might adjust the tone and level of formality to show respect.

Beyond linguistic differences, Malayalam and Spanish cultures exhibit several similarities. These include a profound respect for elders, the celebration of festivals and significant occasions, a strong emphasis on education, and a mutual appreciation for hospitality and culinary traditions.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate Malayalam words, sentences and phrases into corresponding Spanish.

  For E.g.

  Typing "മലയാളവും സ്പാനിഷും വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്-മലയാളം ദ്രാവിഡമാണ്, സ്പാനിഷ് പ്രണയമാണ്. തൽഫലമായി, അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷാപരമായ സവിശേഷതകളുണ്ട്." in Malayalam will be converted into "El malayalam y el español pertenecen a familias lingüísticas diferentes: el malayalam es dravídico y el español es romance. Como resultado, tienen características lingüísticas distintas."

  You can also use this software as a dictionary to convert Malayalam to Spanish.

  For E.g.

  ധൈര്യശാലി (Dairyashaali) meaning in German will be "Corajudo"
  സംസ്കാരം (Samskaram) meaning in Malayalam will be "Cultura"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our Spanish to Malayalam translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Malayalam and many other languages. Some of them are:

  Malayalam To EnglishMalayalam To SpanishMalayalam To HindiMalayalam To ArabicMalayalam To IndonesianIndonesian To MalayalamMalayalam To GermanGerman To Malayalam

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Malayalam typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “enteakkeyunṭ?“ will be transliterated into “എന്തൊക്കെയുണ്ട്?“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from Malayalam to Spanish.

How does Malayalam to Spanish translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from Malayalam to Spanish.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in Malayalam and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in Spanish.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Malayalam to Spanish translator online.

However, you can download and install Google Translation Chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translation icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Malayalam to Spanish translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Malayalam to Spanish transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Malayalam to Spanish text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Malayalam (മലയാളം) to Spanish text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate English words, sentences and phrases into Spanish for FREE.
Translate Spanish words, sentences and phrases into Portuguese for FREE.
Translate English words, sentences and phrases into Malayalam for FREE.
Translate Malayalam words, sentences and phrases into English for FREE.
Indian Currency Exchange Rates
Currency Unit Indian Rs
U. S Dollar 1 Dollar ($) 83.5503 Rs
UK Pound 1 Pound (£) 105.8749 Rs
Euro 1 Euro 89.5645 Rs
Saudi Riyal 1 S. Riyal 22.2671 Rs
Bahrain Dinar 1 Dinar 222.2099 Rs
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 22.9649 Rs
27 Spanish Letters - Spanish Vowels, Consonants, Accents, & Numerals
Hindi alphabet chart with Hindi Vowels, Hindi Consonants & Hindi Numerals