Char: 0
Words: 0
500 / 500
Char: 0
Words: 0
 

About our translator


ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ 22 ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് മലയാളം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 37 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നു.

For those whose first language is not മലയാളം, typing and translating Malayalam to English can be difficult. There are many websites and agencies that provide online and offline translation and interpreting services. Those services can either be expensive or if it is free the quality of translation is often poor and unreliable.

While it makes sense for paying professionals to translate highly specialized subjects and official documents - there is no need to pay for translating commonly spoken words and phrases. For this our online software can be used.

Our translation software gives you high-quality translation results for FREE. This is because it uses a powerful Google translation API to instantly translate sentences between Malayalam to English. You can use our tool to translate up to 500 characters per request. But the good news is you can make unlimited requests.

While the translation result is not always 100% accurate - with a few modifications it can be pretty accurate. We have also integrated a Google Input tool which can be used to easily edit or modify the translated മലയാളം text. Besides, this software is evolving and improving every day and shortly we hope it can produce near to perfect translation.

We have also integrated functionality with which you can download or copy the translated text and either share them on social media or use on Word Processing software (such as Microsoft Word) for further formatting.

If you have any other suggestions on how to improve Malayalam to English, please let us know on our Facebook page.

Finally, we would appreciate it if you like and share our page with your friends and family.

Key Features of Our Translation Software


 •   Easy and Instant Translation:

  You can easily translate Malayalam words, sentences and phrases into corresponding English.

  For E.g.

  Typing "ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഷ മലയാളമാണ്." in Malayalam will be converted into "Malayalam is the main language of the South Indian state of Kerala."

  You can also use this software as a dictionary to convert Malayalam to English.

  For E.g.

  ധീരൻ (dhīran) meaning in English will be "Brave"
  ഭീരുത്വം (bhirutvam) meaning in Malayalam will be "Timid"
 •   Multi Platform Support:
  Our translator is supported on all major platforms from Desktop, to Apple iPhone and Samsung / Xiaomi Readmi Android devices.
 •   High Accuracy Rate:
  As our English to Malayalam translation software uses Google API, it is much more accurate than other websites which use their own in-house or Yandex or Baidu Translation API.
 •   Multi Language Translation:
  Use our website for translating between Malayalam and many other languages. Some of them are:

  English To MalayalamMalayalam To HindiHindi To MalayalamMalayalam To TamilTamil To MalayalamArabic To MalayalamKannada To Malayalam

 •   FREE and Unlimited Translation:
  Like our online Malayalam typing, our new translation tool is 100% free. In addition, you can make unlimited requests. However, we have placed a few restrictions to prevent abuse from bots making huge and multiple translation requests.

Greeting & Pleasantries, and Phrases for Travellers

ഹലോ. / ഹായ്.
(halayaa. / hai.)
Hello. / Hi.
സുഖമാണോ?
(sukhamaaneaa?)
How are you?
എനിക്ക് സുഖമാണ്. താങ്കളും?
(enikku sukhamaanu. thaankalum?)
I am fine. And you?
എന്താണ് നിന്റെ പേര്?
(enthaanu ninte peru?)
What is your name?
എന്റെ പേര് ആദിത്യ.
(ente peru aadithya.)
My name is Aaditya.
നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
(ningale kandathil enikku sandoshamundu.)
I am pleased to meet you.
നന്ദി.
(nandi.)
Thank you.
നിനക്ക് സ്വാഗതം.
(ninakku swagatham.)
You are welcome.
ദയവായി.
(dayavaayi.)
Please.
എക്സ്ക്യൂസ് മീ. / ക്ഷമിക്കണം.
(exscus mee. / kshamikkanam.)
Excuse me. / Sorry.
അതെ. / ഇല്ല.
(athe. / illa.)
Yes. / No.
നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമോ?
(nee english samsaarikkumehaa?)
Do you speak English?
എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കാനറിയില്ല.
(enikku english nannaayi samsaarikkanariyilla.)
I don’t speak English well.
ഞാൻ കുറച്ച് ഹിന്ദി സംസാരിക്കും.
(njaan kurachu hindi samsaarikkum.)
I speak a little Hindi.
നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ?
(ninakku manasilaakunnundaaa?)
Do you understand?
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
(enikku manasilaakunnilla.)
I don’t understand.
സാവധാനം പറയൂ.
(saavadhaanam parayoo.)
Please speak slowly.
ദയവായി ഒന്നുകൂടി പറയൂ.
(dayavaayi onnukoodi parayoo.)
Please say it again.
ഞാൻ ഹോട്ടൽ തിരയുകയാണ്.
(njaan hottal thirayukayaanu.)
I am looking for the Hotel.
ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെ എത്തും?
(njaan avide engane athum?)
How can I get there?
ഒരു മുറി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
(oru muri booku cheyyaan njaan aagrahikkunnu.)
I would like to book a room.
ഒരു രാത്രിക്ക് / ഒരാൾക്ക് ഇത് എത്രയാണ്?
(oru raathrikku / oralkku ithu ethrayaanu?)
How much is it per night / person?

Frequently Asked Questions

What is the difference between Transliteration and Translation?

Transliteration is a process of transferring similar-sounding words from one language to another. To give you an example, typing “ninre perentan?“ will be transliterated into “നിന്റെ പേരെന്താണ്?“.

Whereas, translation is a process of converting the written word from one language to another. For E.g. converting text written from Malayalam to English.

How does Malayalam to English translation works?

Our online translation software uses either Google, Microsoft, or Yandex to translate word, sentence, and phrase from Malayalam to English.

Whenever you enter words, sentences, or phrases in Malayalam and click on the “Translate” button, our software sends a request to Google, Microsoft, or Yandex for translation.

Their backend system uses some of the cutting edge technologies such as artificial intelligence, Web APIs, Big Data, etc to perform higher quality translations, and send back the response in English.

All this process just takes a split second.

Can I download this translation software?

At a moment you can only use our Malayalam to English translator online.

However, you can download and install Google Translation Chrome extension tool on your Google Chrome browser.

With this, you can either translate the entire page you are browsing by clicking the translation icon on the browser toolbar. Or, you can also highlight and right-click the section of the text, and click on the “Translate” icon to get the translation result in a language you have chosen from the drop-down menu.

Why is the translation not accurate?

Our Malayalam to English translation software uses automated machine-language technology provided by Google or Microsoft. As humans are not involved, in some cases it will miss the context and cultural nuances of the language.

Having said so, our translator is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea of what the sentence or phrase is conveying the message. With little modification, you can get near to perfect translation. We have also embedded Malayalam to English transliteration, with a help of which you can easily edit, modify or add Malayalam to English text.

Furthermore, the Google and Microsoft Translation API is evolving every day and as time goes by the translation result is going to be pretty accurate.

Is it FREE?

Yes. Our translator is 100% free.

However, we have few restrictions in place to ensure that robots or automated software are not abusing our service.

At any time you can translate up to a maximum of 500 characters per request. But you can make unlimited requests provided that you don’t misuse our software.

How can I translate Malayalam (മലയാളം) text on image or picture?

You can use third-party services, such as Yandex to translate words or sentences embedded in images or graphics.

Alternatively, if you are using a smartphone, you can download the Google Translate app that allows you to translate a picture. For this, you need to give Google Translate access to your camera. Once this is done, you can open the Google Translate app and tap on the Camera icon to translate any text on the picture.


Translate English words, sentences and phrases into Malayalam for FREE.
Translate English words, sentences and phrases into Tamil for FREE.
Download Best Tamil fonts for FREE. ANSI, Unicode and Google Web Fonts.
Download Best Malayalam fonts for FREE. ANSI, Unicode & Google Web Fonts.
Indian Currency Exchange Rates
Currency Unit Indian Rs
U. S Dollar 1 Dollar ($) 82.5957 Rs
UK Pound 1 Pound (£) 102.4024 Rs
Euro 1 Euro 88.3981 Rs
Saudi Riyal 1 S. Riyal 22.042 Rs
Bahrain Dinar 1 Dinar 219.0129 Rs
Qatari Riyal 1 Q. Riyal 22.6652 Rs
Translate Hindi words, sentences and phrases into Malayalam for FREE.
Translate Arabic words, sentences and phrases into Malayalam for FREE.